การเขียนรายงานโครงงาน

การเขียนรายงานโครงงาน
      เป็นการนำเสนอผลของการศึกษาในรูปแบบของการเขียนรายงานซึ่งแสดงถึงขั้นตอนวิธีการทำโครงงาน  ผลของการศึกษาและการอภิปรายสรุปผลการศึกษา  โดยรูปแบบของการเขียนรายงานประกอบด้วย

1. หน้าปก

2. ปกใน

3. บทคัดย่อ
อธิบายถึงที่มาและความสำคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ และผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุปต่าง ๆ อย่างย่อ

กิตติกรรมประกาศ
เขียนบรรยายแสดงความขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่าง ๆ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เช่น กิตติกรรมประกาศ โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจาก ความอนุเคราะห์ของ ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียน นาย……………………… และ…………………………………………………… ครูที่ปรึกษาโครงงานที่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงงาน สนับสนุนการจัดทำรูปเล่มรายงาน การเขียนรายงานโครงการ และวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงงานตลอดเวลาในการทำโครงงานฉบับนี้ อีกทั้งครอบครัวของผู้จัดทำโครงงานที่ให้กำลังใจมาตลอด

จึงขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ได้สนับสนุนการทำงาน และให้กำลังใจเสมอมา จนกระทั่งการศึกษาค้นคว้านี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และความดีอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คณะผู้จัดทำขอมอบแก่บิดา มารดา ครู และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวนามมา
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
6.1) ที่มาและความสำคัญของโครงงาน อธิบายความสำคัญของโครงงาน เหตุผลที่เลือกทำโครงงานเรื่องนี้ และหลักการหรือทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน เรื่องที่ทำเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อื่นเคยศึกษามาก่อนเเล้ว กลุ่มสาระการเรียน รู้คอมพิวเตอร์ได้ผลเป็นอย่างไร และเรื่องที่ทำนี้เป็นการขยายผลหรือปรับปรุงจากเรื่องที่ผู้อื่นทำไว้ แล้วอย่างไรบ้าง 6.2) จุดประสงค์ของโครงงาน
1) เพื่อศึกษาวิธีการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย……….
2) เพื่อสร้างเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย
3] เพื่อ 6.3) สมมติฐาน
6.4) ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
6.4.1) นิยามเชิงปฏิบัติการ
6.4.2) ข้อจำกัดในการศึกษา / ทดลอง

บทที่ 2 เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เป็นการเขียนข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน
โดยการสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเอง หรือคัดลอกข้อความจากหนังสือ โดยถ้าเป็นการสรุปองค์ความรู้
เป็นของตนเองต้องอ้างอิงเอกสารที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมท้ายเล่ม
รายงาน แต่ถ้าเป็นการคัดลอกข้อความนั้นมา โดยไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหา ให้อ้างอิงในการเขียนด้วย ซึ่งการ
อ้างอิงที่เป็นที่นิยมคือ การอ้างอิงแบบนาม – ปี และควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย จากนั้นต้องอ้างอิงในเอกสาร
อ้างอิงหรือบรรณานุกรมท้ายเล่มรายงานด้วย

บทที่ 3 วัสดุ – อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ
8.1) วัสดุอุปกรณ์
8.2) วิธีดำเนินการ / วิธีทดลอง อธิบายขั้นตอนการดำเนินการหรือขั้นตอนการทดลองโดยละเอียด

บทที่ 4 ผลการสำรวจ / ศึกษา / ผลการทดลอง
นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจรวบรวมข้อมูล หรือจากการทดลองต่าง ๆ ที่สังเกตรวบรวมได้ รวมทั้ง
เสนอผลงานการวิเคราะห์ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ด้วย ซึ่งอาจนำเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภาพ แผนภูมิ
ต่างๆ ก็ได้

บทที่ 5 อภิปรายผลและสรุปผลการสำรวจ
การอภิปรายผล เป็นการนำหลักการ ที่ได้สืบค้นมาในบทที่ 2 มาอธิบายสนับสนุนผลของ
การทดลองที่เกิดขึ้นว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ โดยการอภิปรายผลจากการวิเคราะห์
มีความสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อภิปรายถึง
จุดอ่อนของการทำโครงงาน องค์ประกอบที่ไม่ได้ควบคุมที่มีอิทธิพลต่อผลการศึกษาในการทำโครงงาน และ
อภิปรายถึงความสำคัญของผลการศึกษา การสรุปผล เป็นการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน
ถ้ามีการตั้งสมมติฐานควรระบุไว้ด้วยว่า ข้อมูลที่ได้สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือยังสรุป
ไม่ได้

เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม
เป็นการอ้างอิง อ้างถึงหนังสือและหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ทำโครงงานใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการทำโครงงานนี้


ตัวอย่างแบบโครงงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *