โครงงาน ม.6 ปีการศึกษา 2/2564

ส่งลำดับที่ 1  : ราวตากผ้าอัตโนมัติ : 7/3/2565

สมาชิกกลุ่ม 6/3
1.นางสาวกิตติยาพร มูลดี
2.นางสาวจรรยา เฟื่องโสตร
3.นางสาวณัฐฐาพร บุญผึ่ง
4นางสาวนาตยา ปานฟัก
5.นางสาววริสรา ศรีแก้ว
6.นางสาวอัจฉราพร หงษ์อุดร
7.นางสาวสุจิตรา สุขใส

ส่งลำดับที่ 2  : ผ้าม่านอัตโนมัติ : 8/3/2565

สมาชิกกลุ่ม6/3
เลขที่ 1 นาย กุศลิน เชื้อบุดดี
เลขที่ 2 นาย พีระภัทร ปานบุตร
เลขที่ 5 นาย รชต เกตุแก้ว
เลขที่ 7 นาย วันพจน์ โชคคุน
เลขที่ 11 นางสาว เกศรินทร์ พลแสน
เลขที่ 14 นางสาว นัฐทิตา ปลื้มชาติ
เลขที่ 22 นางสาว โสภา แสงชัย

 

 

ส่งลำดับที่ 3  : ราวตากผ้าอัตโนมัติ : 9/3/2565

สมาชิกกลุ่ม  6/1
นายสิทธิชัย แพนพัด
นางสาวณัฏฐธิดา นาสิงทอง
นางสาวปาลิตา โพธิจักร
นางสาวสุพัฒตรา พรมพื้น
นางสาวอโนทัย คุ้มประดิษฐ์

 

 

 

ส่งลำดับที่ 4  : ตู้รับพัสดุแจ้งเตือนผ่านไลน์ “ตู้ติ๊งดิ่ง” : 9/3/2565

สมาชิกกลุ่ม 6/1
นายชยุตพงศ์ โพธิ์คำ เลขที่ 1
นางสาวดาวมยุรี สิงห์ศรี เลขที่ 9
นางสาวปทิตตา รักขนาม เลขที่ 11
นางสาวพริมศิริ ชมนาวัง เลขที่ 13

 

ส่งลำดับที่ 5  : ถังขยะอัตโนมัติ : 9/3/2565

สมาชิกกลุ่ม  6/1
นาย อนุวัตร์ โยกแป้น เลขที่4
นางสาว จิราวรรณ บุญแสนชัย เลขที่6
นางสาวมุธิตา วงษ์พิมพ์ เลขที่15
นางสาว วรลักษณ์ ทูลไธสง เลขที่16
นางสาว สุภาพร นารินทร์ เลขที่18
นางสาว สุภาพร มูลจุล เลขที่19

 

 

 

ส่งลำดับที่ 6  : ประตูเลื่อนอัตโนมัติ : 10/3/2565

สมาชิกกลุ่ม
นายวุฒิชัย นวนกลางดอน เลขที่2
นางสาวจันทร์ธิดา ไชยรักษ์ เลขที่5
นางสาวชฎาพร โคตมงคุณ เลขที่7
นางสาวธิดารัตน์ โชคนอก เลขที่10
นางสาวฟาติมา มาตรโพนทอง เลขที่14
นางสาวอรทัย สางห้วยไพ เลขที่21
นางสาวอารีญาน์ ภูมิมะนาว เลขที่22