ONET m.6

ONET ม.6 ปีการศึกษา 2564

สอบปี 2565


แนวคิดเชิงคำนวณ

การออกแบบและเทคโนโลยี

 

5W1H ประกอบไปด้วย

Credit: Google.com
  • What: อะไรที่จะมาตอบโจทย์เป้าหมายหรือปัญหาที่เกิดขึ้น, เราสามารถทำอะไรได้บ้าง
  • Who: ใครเกี่ยวข้อง, ใครคือเป้าหมาย, ใครต้องเป็นคนทำ, ใครได้รับผลประโยชน์, ใครได้รับผลกระทบ
  • Where: เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน, เราจะทำมันที่ไหน
  • When: เราจะทำสิ่งนี้เมื่อไหร่, ช่วงไหน
  • Why: เพราะเหตุใดเราถึงทำสิ่งนี้, สิ่งที่จะทำช่วยแก้ปัญหาได้ยังไง, เราทำไปเพื่ออะไร
  • How: เราจะทำสิ่งนี้อย่างไรให้บรรลุผล

**คำถามไม่จำเป็นต้องเรียงตามตัวอย่างและบางเรื่องก็อาจจะซ้อนทับกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการหาคำตอบ**

เทคนิค 5W1H เป็นการใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา และใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆ ด้วยการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เห็นองค์รวมของสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไข ทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยการจำแนกองค์ประกอบของสิ่งต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็น และในขณะเดียวกันก็นำมาหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลขององค์ประกอบเหล่านั้น

ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์แบบ 5W1H
1. ทำให้รู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์นั้น
2. ใช้เป็นฐานความรู้เพื่อนำไปต่อยอดในการตัดสินใจแก้ปัญหา
3. ช่วยในการกำหนดขอบเขตของงานที่จะต้องลงมือทำ
4. ช่วยในการหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
5. ช่วยในการประเมินความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะลงมือทำ

https://pubhtml5.com/jqgg/mlvh/basic

 

แนววิทยาการข้อมูล ม.5

https://www.binaryprogramming.net/5

https://th.kienthuccuatoi.com/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84/

ข้อสอบ ONET มี 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1HrBVDwaB-XfmyYjTkhIESclE1rWCiK8L?usp=sharing