งานม.6/1 – 2562

งานที่ 1 จดหมายเวียน

งานที่ 2 สารบัญอัตโนมัติ

งานที่ 3 อ้างอิงเชิงอรรถ-ดัชนี

งานที่ 4 ส่งเว็บบล็อค ตัวอย่าง http://botany-pong.blogspot.com/
– ส่งงาน คลิกที่ “ดูบล็อค” แล้วคัดลอกที่อยู่เว็บส่ง >> แบบฟอร์ม
ดูรายที่ที่นักเรียนส่งแล้ว
– สร้างบทความอย่างน้อย 20 เรื่อง ใส่ป้ายกำกับชื่อวิชา ชื่อครูผู้สอน
การเปลี่ยน Template ของ Blogger
– การเปลี่ยน Font / รูปแบบต่างๆ

04919 นางสาวนุชจรี ปลอดโคกสูงhttps://nucharee191144.blogspot.com/
04862 นายชัยวัฒน์ ธนาไสย์https://palmcamerablogger.blogspot.com/
05436 นางสาววชิกา ราคาแพงhttps://2544wachika.blogspot.com/
05435 นางสาวมาริษา สมโสกhttps://fangsasamarisa.blogspot.com/
04999 นางสาวอรุณสิริ ขวัญหลายhttps://hgdtg.blogspot.com/
05416 นางสาวอรอุมา จันทะคัดhttps://onuma2544.blogspot.com
04908 นายชิติสรรค์ โคระดาhttps://chitisun.blogspot.com/
04876 นางสาวมินลดา นูเพ็งhttps://minlada1603.blogspot.com/
05409 นางสาวพรนภา นันกลางhttps://phonnapha2001.blogspot.com/
05411 นางสาวรุจิรา พลโคตรhttps://rujira44.blogspot.com/
05415 นางสาวสุธิดา จันทร์ปัญญาhttps://suthida2001.blogspot.com/
05410 นางสาวพรพิมล ภูมิหนองเป็ดhttps://phonpimon029.blogspot.com/
04890 นายสุทัศน์ สมอาจhttps://adsutach.blogspot.com/
05404 นางสาวชลดา ขวัญหลายhttps://chonlada093.blogspot.com
04873 นางสาวกรรณิกา วิชัยกำจรhttps://kannika2001.blogspot.com/
04881 นางสาวอารดา ปะตินังเตhttps://arradahantaea.blogspot.com/
05413 นางสาวสาริกา จันทราศรีaorsarika.blogspot.com
05414 นางสาวสาวิตรี คล่องการhttps://klongkran.blogspot.com/
05426 นายสหบดี สมสู่https://sahabodee.blogspot.com/
05405 นางสาวธนิกานต์ วังคีรีhttps://thanikarn080644.blogspot.com/
04898 นางสาวมัจฉา ขวัญสวัสดิ์https://matcha13692.blogspot.com/
04920 นางสาวปรียาอร กำลังฤทธิ์https://preeyaon2544.blogspot.com/
05403 นางสาวชยุดา เสนาะสารhttps://chayuda254.blogspot.com/
05404 นางสาวชลดา ขวัญหลายhttps://pooja093.blogspot.com/
05440 นางสาวอรปรียา บุญจันทร์https://05440.blogspot.com/
05441 นางสาวอัญชลี เหล่ากนทาhttps://ghrieo.blogspot.com/
05439 นางสาวสุนีรัตน์ ไกรทองhttps://12suneerat.blogspot.com/
05406 นางสาวปนัดดา ประเวระไพรhttps://05406ppn.blogspot.com/?m=1