แบบทดสอบ การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

แบบฝึกหัดที่ 1 : ระบบทางเทคนโลยีที่ซับซ้อน 4 ข้อ

แบบทดสอบที่ 1 : ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 5 ข้อ

แบบฝึกหัดที่ 2 : การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4 ข้อ

แบบทดสอบที่ 2 : การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 5 ข้อ

แบบฝึกหัดที่ 3 : ผลกระทบของเทคโนโลยี 4 ข้อ

แบบทดสอบที่ 3 : ผลกระทบของเทคโนโลยี 5 ข้อ

นักเรียนทำแบบทดสอบ/แบบฝึกหัด ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง