เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ปลาย

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม
รหัสตัวชี้วัด
(ง3.1 ม.4-6/1) 1. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
(ง3.1 ม.4-6/2) 2. อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
(ง3.1 ม.4-6/3) 3. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(ง3.1 ม.4-6/4) 4. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(ง3.1 ม.4-6/5) 5. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(ง3.1 ม.4-6/6) 6. เขียนโปรแกรมภาษา
(ง3.1 ม.4-6/7) 7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
(ง3.1 ม.4-6/8) 8. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
(ง3.1 ม.4-6/9) 9. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
(ง3.1 ม.4-6/10) 10. ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ
(ง3.1 ม.4-6/11) 11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
(ง3.1 ม.4-6/12) 12. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
(ง3.1 ม.4-6/13) 13. บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม 13 ตัวชี้วัด