หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษา 2559-2561 ทวิศึกษา

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก


หลักสูตรทวิศึกษา-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2559-2561
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ท ป น
ภาค 1
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1 2 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 1 2 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 2 0 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1 1 2 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาค 2
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2 0 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 1 2 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2000-1005 การขายเบื้องต้น 2 1 2 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2000-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1 2 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาค 4
2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2 0 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพ เฉพาะ
ภาค 2
2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1 2 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2 2 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาค 3
2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 2 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2204-2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1 2 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2204-2005 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2 2 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาค 4
2204-2006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2204-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 2 2 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2 2 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาค 6
2204-2009 การสร้างเว็บไซต์ 2 2 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพ เลือก
ภาค 1
2204-2103 โปรแกรมตารางคำนวณ 2 2 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคํา 1 2 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาค 3
2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2 2 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2204-2105 โปรแกรมกราฟฟิก 2 2 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาค 4
2004-2106 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2 2 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2204-2109 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 1 2 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาค 6
2204-2107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 2 2 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2204-2111 อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 1 2 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ภาค 5
2204-8001 ฝึกงาน 0 20 4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ภาค 6
2204-8501 โครงการ 4 8 4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ภาค 1 2204-2110 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 1 2 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาค 2 2204-2101 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1 2 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาค 3 2200-1008 กฎหมายพาณิชย์ 2 0 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาค 4 2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2 0 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาค 6 2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 2 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ