2204-2005 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัส 2204-2005

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีพอาชีวศึกษา


bit.do/2204-2005


จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและการใช้การอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2. เพื่อให้ประกอบ และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
  3. เพื่อให้ตรวจสอบและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์
  4. เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  2. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน
  3. บำรุงรักษาอุปกรณ์ และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจและกำจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สำรองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้ข้อมูล