2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการของระบบธุรกิจ
2. เพื่อให้เข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3. เพื่อให้มีเจคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจ
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเอกสาร และการประมวลผลข้อมูลในระบบงานธุรกิจ
3. วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ ความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบงานธุรกิจ
การนำคอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการผลิตและการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล

สาระสำคัญ
ความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบงานธุรกิจ การนำคอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการผลิต และการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล โดยแต่ละเนื้อหานั้น จะมีการแนะนำโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แต่ละธุรกิจได้นำไปใช้เพื่อให้สอดคลอดกับลักษณะงาน เหมาะแก่การเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรูั