แบบฝึกหัด การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ลงในสมุด

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นามาช่วยในงานบัญชีมีกี่ลักษณะ?

ก. 2 ลักษณะ            ข. 3 ลักษณะ        ค. 4 ลักษณะ            ง. 5 ลักษณะ

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นามาช่วยในงานบัญชีคือ?

ก. โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านบัญชี และ โปรแกรม PowerPoint

ข. โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านบัญชี

ค. โปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Microsoft Excel

ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการทาบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

ก. สะดวกรวดเร็ว             ข. ประหยัดเวลา        ค. ใช้บุคลากรน้อย          ง. ข้อมูลสูญหายยาก

4. ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของการทาบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

ก. ใช้เงินลงทุนน้อย        ข. พนักงานบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นจะขาดความมั่นคงและอาจทาให้เกิดความเสียหาย

ค. ข้อมูลอาจสูญหาย      ง. ข้อมูลอาจถูกคัดลอก (Copy)

5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์มีกี่ด้าน

ก. 3 ด้าน                        ข. 4 ด้าน                    ค. 5 ด้าน                            ง. 6 ด้าน

6. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทาบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

ก. ด้าน Hard Ware, Internet และ ด้านอื่น ๆ        ข. ด้าน Hard Ware, Soft Ware และ ด้านอื่น ๆ

ค. ด้าน User, Soft Ware และ ด้านอื่น ๆ                ง. ด้าน Output, Input และ Hard Ware

7. โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านบัญชีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาบัญชีด้านใด

ก. ด้าน Hard Ware         ข. ด้าน Soft Ware         ค. ด้าน User                    ง. ด้านอื่น ๆ

8. เครื่องคอมพิวเตอร์, Hard Disk และ RAM เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาบัญชีด้านใด

ก. ด้าน Hard Ware          ข. ด้าน Soft Ware

ค. ด้าน User                      ง. ด้านอื่น ๆ

9. เครื่องพิมพ์ (Printer) และ เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า (UPS) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาบัญชีด้านใด

ก. ด้าน Hard Ware         ข. ด้าน Soft ware            ค. ด้าน User                  ง. ด้านอื่น ๆ

10. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในงานบัญชี

ก. Autoflight                 ข. Formula

ค. WINSpeed                 ง. Word

11. ขั้นตอนแรกของวงจรบัญชีคืออะไร

ก. การวิเคราะห์รายการค้า                            ข. การปรับปรุงรายการในวันสิ้นงวด

ค. การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น    ง. การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท

12. ในวงจรบัญชีเมื่อวิเคราะห์รายการค้าแล้ว ขั้นต่อไปคืออะไร

ก. การวิเคราะห์รายการค้า                            ข. การปรับปรุงรายการในวันสิ้นงวด

ค. การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น    ง. การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท

13. ในวงจรบัญชีขั้นตอนสุดท้ายคืออะไร

ก. การปิดบัญชี                                            ข. การปรับปรุงรายการในวันสิ้นงวด

ค. การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น    ง. การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท

14. ข้อใดหมายถึงใบกากับภาษี

ก. Invoice                   ข. Tax Invoice        ค. Receipt            ง. Invoice/Tax Invoice

15. ข้อใดหมายถึงใบเสร็จรับเงิน

ก. Invoice                   ข. Tax Invoice        ค. Receipt            ง. Invoice/Tax Invoice

16. ข้อใดหมายถึงใบแจ้งหนี้/ใบกากับภาษี

ก. Invoice                    ข. Tax Invoice        ค. Receipt            ง. Invoice/Tax Invoice

17. กิจการจ่ายชาระหนี้นายอานาจ 3,000 บาท จะวิเคราะห์รายการค้าอย่างไร

ก. สินทรัพย์ (ลด) หนี้สิน (ลด)                    ข. สินทรัพย์ (เพิ่ม) หนี้สิน (ลด)

ค. สินทรัพย์ (ลด) หนี้สิน (เพิ่ม)                   ง. สินทรัพย์ (เพิ่ม) หนี้สิน (เพิ่ม)

18. จากข้อ 17 จะบันทึกบัญชีอย่างไร

ก. เดบิต จ่ายชาระหนี้ 3,000

เครดิตเงินสด 3,000

ข. เดบิต เงินสด 3,000

เครดิตรายได้ 3,000

ค. เดบิต เงินสด 3,000

เครดิตเจ้าหนี้ 3,000

ง. เดบิต เจ้าหนี้ 3,000

เครดิตเงินสด 3,000

19. เจ้าของกิจการถอนเงินไปใช้ส่วนตัว 4,000 บาท จะวิเคราะห์รายการค้าอย่างไร

ก. สินทรัพย์(เพิ่ม) ส่วนของเจ้าของ (เพิ่ม)        ข. สินทรัพย์(เพิ่ม) ส่วนของเจ้าของ (ลด)

ค. สินทรัพย์(ลด) ส่วนของเจ้าของ (เพิ่ม)          ง. สินทรัพย์(ลด) ส่วนของเจ้าของ (ลด)

20. จากข้อ 19 จะบันทึกบัญชีอย่างไร

ก. Dr. ถอนใช้ส่วนตัว 4,000.-

Cr. เงินสด 4,000.-

ข. Dr. เงินสด 4,000.-

Cr. ถอนใช้ส่วนตัว 4,000.-

ค. Dr. เบิกเงินธนาคาร 4,000.-

Cr. เงินสด 4,000.-

ง. Dr. ถอนใช้ส่วนตัว 4,000.-

Cr. ธนาคาร 4,000.-