เทคโนโลยีการศึกษา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Contents Management Systems
BLOGGER
WordPress.com
Joomla
Google Sites Google Drives (Docs,Forms,Slides,Sheets)
– Social Media [Facebook Page or Group, Line Group,..etc]
Learning Management Systems
Moodle [….]
Atutor [kittikittikoon, utc.ac.th(pdf),..]
Edmodo