Office 365 Education #1 (Obecmail.org)

OBECMAIL.ORG ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา ได้รับข่าวสารทีถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยตรงจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์

พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 คือร่างแก้ใขของ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2550 ที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ดังนั้นโครงสร้างของกฎหมายสองฉบับจึงเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ และแน่นอนกฏหมายทั้งสองฉบับก็ต้องมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่หลายประเด็น และหลายๆ ประเด็นก็ถูกตั้งคำถามมากมายว่าเป็นธรรมหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่?

พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 ถูกเริ่มร่างเมื่อปี 2558 และยังคงแก้ใขต่อเนื่องมาถึงปี 2560 ดังนั้น พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2558 ก็คือฉบับเดียวกันกับพ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 นั่นเอง

พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 ฉบับเต็ม
พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2550 ฉบับเต็ม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Continue reading “ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์” »

เครื่องมือของ Google สำหรับการสอนให้คนสามารถคิดในเชิงคอมพิวเตอร์หรือ Computational Thinking

ติดตาม!! เครื่องมืgoogle_computational_thinkingอของ Google สำหรับการสอนให้คนสามารถคิดในเชิงคอมพิวเตอร์หรือ Computational Thinking ที่จะทำให้ทุกๆ คนเข้าใจพื้นฐานของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือ Computer Science ได้เป็นอย่างดี โดย Google จึงได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับครูอาจารย์ระดับประถมและมัธยมให้เตรียมเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้าน Computational Thinking เอาไว้ ให้นำไปปรับใช้ได้ทันทีทั่วโลก ดังนี้ Continue reading “เครื่องมือของ Google สำหรับการสอนให้คนสามารถคิดในเชิงคอมพิวเตอร์หรือ Computational Thinking” »