แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 2551 ใหม่ล่าสุด 50 ข้อ


1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของหลักสูตรได้ถูกต้อง
ก. ความรู้ ทักษะ กระบวนการที่จัดให้ผู้เรียน
ข. ความรู้ทั้งมวลที่จัดให้ผู้เรียน
ค. ประสบการณ์ทั้งมวลที่จัดให้ผู้เรียน
ง. ประสบการณ์จากครูผู้สอนที่ถ่ายทอดให้ผู้เรียน2. ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรคือ
ก. การนำหลักสูตรไปใช้
ข. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ค. กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ง. การกำหนดเนื้อหาและประสบการณ์เรียนรู้3. บุคคลในข้อใดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร
ก. ผู้บริหาร
ข. ครู
ค. ชุมชน
ง. ถูกทุกข้อ4. ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาหลักสูตรคือ
ก. การนำหลักสูตรไปใช้
ข. กำหนดจุดมุ่งหมาย
ค. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ง. ประเมินหลักสูตร5. เน้นครูเป็นศูนย์กลาง เน้นสอนแบบบรรยาย วิชาที่เน้นคือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
ก. สารัตถนิยม(Essentialism)
ข. นิรันตรนิยม (Perenialism)
ค. อัตถิภาวนิยม (Existentialism)
ง. ปฏิรูปนิยม/บรูณาการ (Reconstructionism)6. หลักสูตรเน้นเนื้อหา เหตุผลและสติปัญญา
ก. สารัตถนิยม(Essentialism)
ข. นิรันตรนิยม (Perenialism)
ค. อัตถิภาวนิยม (Existentialism)
ง. ปฏิรูปนิยม/บรูณาการ (Reconstructionism)7. เน้นการเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริง
ก. สารัตถนิยม(Essentialism)
ข. พิพัฒนนิยม หรือวิวัฒนาการนิยม (Progressivism)
ค. นิรันตรนิยม (Perenialism)
ง. อัตถิภาวนิยม (Existentialism)8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ก. วิสัยทัศน์ สมรรถนะ จุดมุ่งหมาย หลักการ
ข. วิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะ
ค. จุดมุ่งหมาย หลักการ สมรรถนะ วิสัยทัศน์
ง. จุดมุ่งหมาย หลักการ วิสัยทัศน์ สมรรถนะ9. ข้อใดอธิบายคำว่า”หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการศึกษา”ได้ถูกต้องที่สุด
ก. เพื่อให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบกระบวนการและมีประสิทธิภาพ
ข. เพื่อพัฒนาไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตร
ค. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่างๆ อันพึ่งประสงค์
ง. เพื่อนให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการให้หลักสูตรช่วยพัฒนาบุคคลต่างๆให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและพัฒนาการในทุกๆด้าน10. ทุกข้อคือการพัฒนาหลักสูตร แบ่งได้เป็น4 ระดับ ยกเว้นข้อใด
ก. การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ
ข. การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ค. การพัฒนาหลักสูตรระดับเขตพื้นที่
ง. การพัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียน11. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์
ข. มีความรู้ รักชาติ อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ค. ความสามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ง. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด แก้ปัญหา การใช้ทักษะสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี12. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ข้อแรกที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือข้อใด
ก. วินัย ข. .ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ง. อยู่พอเพียง13. วิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
ข. ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ค. ทุกคนได้รับเงินอุดหนุนอย่างเท่าเทียมกัน
ง. ทุกคนเป็นพลเมืองดีของสังคม14. กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา คือกิจกรรมในข้อใด
ก. กิจกรรมแนะแนว ข. กิจกรรมนักเรียน ค. กิจกรรมบำเพ็ญตน ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ก. กิจกรรมแนะแนว ข. กิจกรรมนักเรียน ค. กิจกรรมบำเพ็ญตน ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์16. เน้นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน เป็นหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางฯ ระดับใด
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา
ข. ระดับประถมศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย17. เน้นทักษะ ด้านการอ่าน เขียน คิดคำนวณ เป็นหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนแกนกลางฯ ระดับใด
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา
ข. ระดับประถมศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย18. การจัดเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 ในระดับ ประถมศึกษากำหนดจัดอย่างไร
ก. กำหนดเป็นรายเดือน
ข. กำหนดเป็นรายภาค
ค. กำหนดเป็นรายปี
ง. กำหนดตามครูผู้สอน19. การพิจารณาให้นักเรียนซ้ำชั้น ต้องคำนึงถึงนักเรียนด้านใดเป็นสำคัญ
ก. อายุ ข. วุฒิภาวะและสมอง ค.วุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ ง. ร่างกายและสมอง20. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง แบบ (ปพ.) ใด
ก. ปพ.1
ข. ปพ.2
ค. ปพ.3
ง. ปพ.421. ผู้ลงนามประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือใคร
ก. สพฐ ข. คณะรัฐมนตรี ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน22. ครูท่านใดทำตามบทบาทของครูผู้สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ครูยุพานำนักเรียนเข้าไปศึกษาการทำกระเป๋าผ้าจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ข. ครูชวัลย์จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ค. ครูสมพรตั้งคำถามในบทเรียนและให้นักเรียนคิดหาคำตอบด้วยตนเอง
ง. ครูธิดานำความรู้จากการที่ตนเองไปอบรมมานำไปประยุกต์ใช้กับวิชาภาษาไทยที่ตนเองสอน23. เด็กหญิงสุรีย์ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ไม่ผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะได้เลื่อนไปชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ได้ เพราะ ไม่ผ่านเพียงเล็กน้อย
ข. ได้ เพราะ สามารถซ่อมเสริมในปีต่อไปได้
ค. ไม่ได้ เพราะ เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์
ง. ไม่ได้ เพราะ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน24. เด็กชายอานนท์ มีระดับผลการเรียน B+ แสดงว่าทำคะแนนในระบบร้อยละได้อยู่ในเกณฑ์เท่าไร
ก. 70-74
ข. 74-80
ค. 75-79
ง. 75-8025. เด็กหญิงชมพูนุช เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนั้นเด็กหญิงชมพูนุชเรียนวันละกี่ชั่วโมง
ก. ไม่เกิน 4 ชั่วโมง
ข. ไม่เกิน 5 ชั่วโมง
ค. ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
ง. ไม่เกิน 7 ชั่วโมง26. การเก็บข้อมูลนักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินผลการเรียน มีวีการอย่างไรจึงเหมาะสมที่สุด
ก. เก็บข้อมูลบางด้าน บางโอกาส
ข. เลือกเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นและทดสอบเป็นระยะ
ค. เลือกเก็บข้อมูลทุกด้านตามตัวชี้วัดและเก็บข้อมูลทุกเดือน
ง. เลือกเก็บข้อมูลทุกด้านและต่อเนื่องในแต่ละภาค27. ครูผู้สอนควรใช้เทคนิคการประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นเรียนอย่างไรจึงเหมาะสม
ก. ประเมินด้วยการสังเกต
ข. ประเมินด้วยการสอบ
ค. ประเมินด้วยการวัดเจตคติ
ง. ประเมินอย่างหลากหลาย28. เด็กในข้อใดต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
ก. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 6 – เด็กที่มีอายุย่างเข้า 16
ข. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 – เด็กที่มีอายุย่างเข้า 16
ค. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 – เด็กที่มีอายุย่างเข้า 16
ง. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 9 – เด็กที่มีอายุย่างเข้า 1629. การศึกษาภาคบังคับมีจำนวนกี่ปี
ก. จำนวน 9 ปี
ข. จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ปี
ค. จำนวน 12 ปี
ง. จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ปี30. ระดับผลการประเมินข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. รายวิชาพื้นฐาน มีระดับผลการประเมินเป็น ยอดเยี่ยม ปานกลาง ควรปรับปรุง
ข. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
ค. การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
ง. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ มีระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน31. “มาตรฐานการเรียนรู้” มีความสำคัญโดยตรงต่อสถานศึกษาและผู้ปกครองอย่างไร
ก. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องรู้ และปฏิบัติได้
ข. มาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบและแนวทางในการสร้างหลักสูตร
ค. มาตรฐานการเรียนรู้เป็นสื่อกลางในการรายงานผลการเรียนรู้
ง. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วยให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาผู้เรียน32. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ก. มาตรฐานเป็นจุดเน้นของการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
ข. องค์ประกอบของหลักสูตรเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
ค. การประเมินผลสะท้อนมาตรฐานอย่างชัดเจน
ง. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้คือหัวใจของหลักสูตร33.ผู้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นคือ
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สถานศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ก.ศ.จ.34. ผู้จัดทำกรอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น คือ
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สถานศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ก.ศ.จ.35. ครอบครัวของคุณสมศรีต้องการจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใครเป็นผู้อนุญาต
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. ก.ศ.จ.
ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา36. คุณอมรต้องการจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บ้าน (Home school)
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ก.ศ.จ.
ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา37. ผู้ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจบการศึกษาแก้ผู้เรียนที่จัดโดยครอบครัว คือ
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้ปกครอง38. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางฯ
ก. การคิด
ข. การสื่อสาร
ค. การใช้ภาษา
ง. ทักษะชีวิต39. สิ่งใดที่สามารถเพิ่มเติมได้ตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ก. ตัวชี้วัด
ข. มาตรฐานการเรียนรู้
ค. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ง. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์40. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งซื้อ ป.พ. ใดได้โดยตรง
ก. ป.พ.1 ข. ป.พ.2 ค. ป.พ. 3 ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา41. การสอนที่ดีเกิดจากอะไร
ก. ครูรักที่จะสอน
ข. ครูมีหน้าที่สอน
ค. ครุสอนตามที่ฝึกฝนมา
ง. ครูสอนตามใจนักเรียน42. พฤติกรรมการสอนของครูท่านใดที่มีผลต่อการเรียนของนักเรียนมากที่สุด
ก. ครูปลามีความสามารถชักจูงนักเรียน ให้สนใจในวิชาที่ตนสอน
ข. ครุก้องสามารถแนะนำความรู้ให้นักเรียนสามารถสอบผ่านในวิชาที่เรียน
ค. ครูนภาสนใจนักเรียนและหมั่นไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านสม่ำเสมอ
ง. ครูยุพินแสดงอารมณ์ให้นักเรียนทราบว่าครูไม่พอใจเมื่อนักเรียนไม่ส่งงานที่ครูให้ทำ43. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการรายงานผลการเรียนให้กับผู้ปกครองทราบ
ก. รายงานทุก 3 เดือนครั้ง
ข. รายงานเมื่อจบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น
ค. รายงานให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ง. รายงานให้ทราบทุกๆปี เป็นระยะๆ44. การแนะแนวในโรงเรียนมีประโยชน์ต่อครูอย่างไร
ก. ช่วยให้ครูรู้ข้อบกพร่องข้องนักเรียน
ข. ช่วยให้ครูแนะนำอาชีพแก่นักเรียนได้เหมาะสม
ค. ช่วยให้ครูเข้าใจนักเรียนทุกด้าน
ง. ช่วยให้ครูสร้างสื่อนันทนาการให้นักเรียนได้45. บทบาทของครูประจำชั้นในการแนะแนวแสดงออกได้อย่างไร
ก. วางกฎระเบียบของห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตาม
ข. ร่วมกับนักเรียนในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ค. สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ง. หมั่นตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนเฉพาะผู้ที่มีปัญหา46. ข้อความใดแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียน
ก. ผู้เรียนเล่าเรื่องจากการฟังวิทยุได้
ข. ผู้เรียนสาธิตการเกิดความดันอากาศได้
ค. ผู้เรียนอธิบายวัฎจักรของน้ำได้
ง. ผู้เรียนประดิษฐ์กล่องไม้ได้47. การตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษากำหนดเวลาเรียนของนักเรียนไว้เท่าไรจึงจะผ่านเกณฑ์
ก. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ค. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ง. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาเรียนทั้งหมด48. การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความมุ่งหมายอะไร
ก. สอนให้ผู้เรียนได้รับความรู้จนจบบทเรียน
ข. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่โรงเรียนคาดหวัง
ค. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนด
ง. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ที่ลึกซึ้ง49. บทบาทหน้าที่หลักของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา คืออะไร
ก. ฝึกทักษะชีวิตแก่นักเรียน
ข. จัดหาครูให้พอเพียงกับนักเรียน
ค. จัดให้เรียนรู้จากประสบการณ์
ง. จัดการเรียนการสอน50. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต้องสอดคล้องกับสิ่งใด
ก. หลักสูตร
ข. นโยบายของรัฐ
ค. ความทันสมัย
ง. แบบเรียน51. จำนวนเวลาเรียน 40 ชั่วโมง เท่ากับกี่หน่วยกิต
ก. 0.5 หน่วยกิต
ข. 1 หน่วยกิต
ค. 1.5 หน่วยกิต
ง. 2 หน่วยกิตเฉลย
1. ค 11. ง 21. ค 31. ค 41. ก
2. ข 12. ค 22. ง 32. ง 42. ก
3. ง 13. ก 23. ง 33. ก 43. ค
4. ก 14. ก 24. ค 34. ก 44. ค
5. ก 15. ข 25. ข 35. ก 45. ค
6. ข 16. ง 26. ง 36. ง 46. ค
7. ข 17. ก 27. ง 37. ข 47. ค
8. ข 18. ค 28. ข 38. ค 48. ค
9. ง 19. ค 29. ก 39. ง 49. ค
10. ค 20.ค 8 30. ค 40. ค 50. ก
51. ข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *