แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสพฐ. การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ปี 2560)

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   โดยนำข้อมูลในส่วนต่อไปนี้มาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร ยกเว้นข้อ ใด

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 
ง.แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2.การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     มีการดำเนินการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ข. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์
ง.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี
3. การดำเนินการให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กระทำตามข้อใด      

ก.คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ข. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. การประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์  และสาระ ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    ศาสนา และวัฒนธรรม   ( ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560 ) ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อ้างอิงกฎหมายใด

ก. มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ข. มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ค. คำสั่ง คสช. ที่ 16/2560    เรื่อง     การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ง. ข้อ
ก. และ
ข. ถูกต้อง
5. มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา และวัฒนธรรม    (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   ในปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ในระดับชั้นใด

ก. ใช้ทุกชั้นเรียน 
ข. ใช้ในโรงเรียนนำร่อง ตามความพร้อมของสถานศึกษา  
ค.ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ง. ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5
6. ใครเป็นผู้มีอำนาจยกเลิก เพิ่มเติม   เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     

ก. เลขาธิการสภาการศึกษา
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        
ค.เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.หน่วยงานใดรับผิดชอบปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์   (รวมถึงสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)   

ก. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
ง. สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
8.หน่วยงานใดรับผิดชอบปรับปรุงมาตรฐาน และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้    สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ก. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ง. สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
9.ข้อใดไม่ใช่กรอบในการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัด    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ก. ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ 
ข. ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้ มีความชัดเาน ลดความซ้ าซ้อน สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
ค. เชื่อมโยงองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน 
ง.เพิ่มเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น ตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย 
10.ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์

ก. จัดกลุ่มความรู้ใหม่และนำทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัดเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ข. ระดับชั้น ป.1-ม. 3กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสำหรับผู้เรียนทุกคนที่เป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น  
ค. ระดับชั้น ม.4-6 กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เฉพาะเจาะจง แยกส่วนระหว่างผู้เรียนที่เลือกเรียนในแผนการเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ (เป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อ ระดับที่สูงขึ้น) และแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์  (เป็นผู้เรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มี ความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องลึกซึ้ง และกว้างขวางตามศักยภาพของตนเองให้ มากที่สุด อันเป็นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้)  
ง.ปรับตัวชี้วัดช่วงชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นตัวชี้วัดรายภาค
11.หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 ได้เพิ่มสาระเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คือ  สาระการเรียนรู้ใด

ก.การออกแบบและเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ
ข. การออกแบบและเทคโนโลยี  และ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ค. กระบวนการทางเทคโนโลยี  และ วิทยาการคำนวณ
ง. กระบวนการทางเทคโนโลยี  และ วิทยาการคอมพิวเตอร์
12.การปรับปรุงหลักสูตรในสาระภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา   ศาสนา    และวัฒนธรรมเป็นไป ตามข้อใด  

ก.มาตรฐานการเรียนรู้ใหม่    โดยแก้ไขเล็กน้อยในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยมีองค์ความรู้ที่เป็นสากล เพิ่มความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้น
ข.มาตรฐานการเรียนรู้เดิม    แต่ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน       สอดคล้องกับ พัฒนาการตามช่วงวัย มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล  เพิ่มความสามารถ  ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ที่ ชัดเจนขึ้น
ค. ปรับตัวชี้วัดช่วงชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เป็นตัวชี้วัดชั้นปี
ง. เพิ่มสาระเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
13.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัด    ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการปรับปรุงใหม่

ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  มี 4 สาระจำนวน 10 มาตรฐาน
ข. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มี  8 สาระจำนวน 25 มาตรฐาน
ค. สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจำนวน 2 มาตรฐาน
ง.กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มี 1 สาระจำนวน 2 มาตรฐาน  
14.ข้อใด  คือ  สาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่เน้น วิทยาศาสตร์

ก. จำนวนและพีชคณิต                        
ข. การวัดและเรขาคณิต
ค. สถิติและความน่าจะเป็น             
ง.แคลคูลัส
15.สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีกี่มาตรฐาน

ก. 1 มาตรฐาน                             
ข. 2 มาตรฐาน                  
ค. 3 มาตรฐาน                                 
ง. 4 มาตรฐาน16.สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีกี่มาตรฐาน
ก. 1 มาตรฐาน                                     
ข. 2 มาตรฐาน
ค. 3 มาตรฐาน                                     
ง.4 มาตรฐาน 
17.สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีกี่มาตรฐาน

ก. 1 มาตรฐาน                                     
ข. 2 มาตรฐาน
ค. 3 มาตรฐาน                                     
ง. 4 มาตรฐาน
18.สาระที่ 4  แคลคูลัส ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีกี่มาตรฐาน

ก. 1 มาตรฐาน                             
ข. 2 มาตรฐาน            
ค. 3 มาตรฐาน                             
ง. 4 มาตรฐาน
19.ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานในสาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ก. เข้าใจความหลากหลายของการแสดจำนวนระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน  ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้
ข. เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และน าไปใช้
ค. ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหา ที่กำหนดให้  
ง.เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้
20.ข้อใดคือมาตรฐานในสาระที่ 4 แคลคูลัส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ก.เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชั่นและนำไปใช้
ข. เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา             
ค. เข้าใจหลักการนับเบื้องต้นความน่าจะเป็นและนำไปใช้
ง. เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ เข้าใจเวกเตอร์ การดำเนินการของเวกเตอร์ และนำไปใช้ 
21.ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ต้องเรียนรู้ให้ครอบคลุมกี่สาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ก. 1 สาระ                                   
ข. 2 สาระ
ค. 3 สาระ                                   
ง.4 สาระ
22.ข้อใดกล่าวถึง สาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาไม่ถูกต้อง

ก. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                       
ข. วิทยาศาสตร์กายภาพ  
ค.โลกดาราศาสตร์และอวกาศ        
ง. เทคโนโลยี
23.ข้อใดกล่าวถึงสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาได้ถูกต้อง

ก. ชีววิทยา                                  
ข. ฟิสิกส์
ค.วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ          
ง. เคมี
24.ข้อใดกล่าวถึงจำนวนมาตรฐานในสาระวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์ โลกและ อวกาศ เทคโนโลยี ตามลำดับได้ถูกต้อง

ก. 2-2-3-3                                       
ข. 3-3-2-2
ค. 3-2-3-2                                   
ง. 2-3-2-3
25 ข้อใดกล่าวถึงจำนวนมาตรฐานในสาระชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ, เทคโนโลยี ตามลำดับได้ถูกต้อง

ก.5-3-4-3-2                               
ข. 5-4-3-3-2            
ค. 3-5-4-3-2                              
ง. 2-3-4-3-5 26.สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม มีกี่สาระ กี่มาตรฐาน

ก.1 สาระ 2 มาตรฐาน                   
ข. 2 สาระ 2 มาตรฐาน            ค 1 สาระ 1 มาตรฐาน               
ง. 2 สาระ 1 มาตรฐาน  
27.บุคคลใดเป็นคนลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ที่ 1239/2560  สั่ง ณ วันที่ 7 ส.
ค. 2560

ก. นายกรัฐมนตรี                                                   
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เลขาธิการสภาการศึกษา
เฉลยแนวข้อสอบ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง 2560 )        


ข้อ 1 ตอบ  ง  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 2 ตอบ  ง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี
ข้อ 3 ตอบ  ก  
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ        
ข้อ 4 ตอบ  ง  
ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง
ข้อ 5 ตอบ  ค 
ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4        
ข้อ 6 ตอบ  ค  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ข้อ 7 ตอบ  ค  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   
ข้อ 8 ตอบ  ข  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 9 ตอบ  ง   
เพิ่มเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น ตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย  
ข้อ10 ตอบ ง   
ปรับตัวชี้วัดช่วงชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นตัวชี้วัดรายภาค
ข้อ11 ตอบ ก   
การออกแบบและเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ
ข้อ12 ตอบ ข   
มาตรฐานการเรียนรู้เดิม    แต่ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับ พัฒนาการตามช่วงวัย มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล  เพิ่มความสามารถ  ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ที่ ชัดเจน            
ข้อ13 ตอบ ง   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มี 1 สาระจำนวน 2 มาตรฐาน   
ข้อ14 ตอบ ง   
แคลคูลัส
ข้อ15 ตอบ ค  
3 มาตรฐาน         
ข้อ16 ตอบ ง  
4 มาตรฐาน  
ข้อ17 ตอบ ข 
2 มาตรฐาน               
ข้อ18 ตอบ ก
 1 มาตรฐาน       
ข้อ19 ตอบ ง
  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้
ข้อ20 ตอบ ง
  เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชั่นและนำไปใช้    
ข้อ 21 ตอบ ง
  4 สาระ          
ข้อ 22 ตอบ ค
 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ               
ข้อ 23 ตอบ ค
  วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ              
ข้อ 24 ตอบ ข
  3-3-2-2                  
ข้อ 25 ตอบ ก
  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                  
ข้อ 26 ตอบ ก
  1 สาระ 2 มาตรฐาน                 
ข้อ 27 ตอบ ค
 ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *