ขั้นตอนการทำเครื่องคิดเลข ด้วยโปรแกรม Visual Basic

ที่มา : https://icodetutplus.wordpress.com/2011/08/26

กระบวนการคิดและการออกแบบเครื่องคิดเลขของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน  ในที่นี้เราจะใช้ Controls แค่สอง Controls เท่านั้น คือ

 • Label จะทำหน้าที่ในส่วนที่แสดงผลการคำนวณออกมาก
 • Button จะทำหน้าที่รับตัวเลข และทำการคำนวณ โดยจะแบ่ง Button ออกเป็น 3 กลุ่ม

ขั้นตอนในการการออกแบบฟอร์มเครื่องคิดเลขด้วย โปรแกรม Visual Basic 2008

 • เข้าสู่การทำงานของ Visual Basic 2008 คลิกที่ Create Project ดังรูป

การ Create Project

 • เลือกชนิดของแอพพลิเคชันที่ต้องการ
 • ตั้งชื่อโปรเจ็กต์
 • คลิกปุ่ม OK

เลือกชนิดของแอพพลิเคชันที่ต้องการ

 • ลากคอนโทรล Label และ Button ที่ใช้ในโปรแกรมมาวางบนฟอร์มตามที่ออกแบบไว้  จะได้ฟอร์มดังนี้

ออกแบบฟอร์มตามที่ต้องการขั้นตอนในการเขียนโค้ดลงใน Controls ที่ออกแบบไว้

 • ประกาศตัวแปร ไว้ใต้คลาส Calculator เพื่อให้คอนโทรลตัวอื่นเรียกใช้ได้ ดังนี้
Public Class Calculator
 'ประกาศตัวแปร 3 ตัวไว้ใต้คลาสเพื่อให้คอนโทรลตัวอื่นเรียกใช้ได้'
 Dim op As String 'op ตัวแปรของตัวดำเนินการ + - * /'
 Dim number1 As Integer 'number1 ตัวแปรของตัวเลขตัวแรกที่เราต้องการ'
 Dim number2 As Integer 'number2 ตัวแปรของตัวเลขตัวสองที่เราต้องการ'
 • เขียนโค้ดลงใน Controls Button ทั้ง 0-9 โดยดับเบิ้ลคลิกที่ Controls Button ที่ละ Controls แล้วทำการเขียนโค้ดลงไปดังนี้

ตั้งชื่อปุ่ม 0-9 ที่ properties Name : เป็น num0 ไปจนถึง num9

เปลี่ยนชื่อ TextBox1 เป็น Result

Private Sub num0_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles num0.Click
 Result.Text = Result.Text & "0" 'กำหนดค่าปุ่มเลข 0 ให้มีค่าเท่ากับ 0'
End Sub

Private Sub num1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles num1.Click
 Result.Text = Result.Text & "1" 'กำหนดค่าปุ่มเลข 1 ให้มีค่าเท่ากับ 1'
End Sub

Private Sub num2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles num2.Click
 Result.Text = Result.Text & "2" 'กำหนดค่าปุ่มเลข 2 ให้มีค่าเท่ากับ 2'
End Sub

Private Sub num3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles num3.Click
 Result.Text = Result.Text & "3" 'กำหนดค่าปุ่มเลข 3 ให้มีค่าเท่ากับ 3'
End Sub

Private Sub num4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles num4.Click
 Result.Text = Result.Text & "4" 'กำหนดค่าปุ่มเลข 4 ให้มีค่าเท่ากับ 4'
End Sub

Private Sub num5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles num5.Click
 Result.Text = Result.Text & "5" 'กำหนดค่าปุ่มเลข 5 ให้มีค่าเท่ากับ 5'
End Sub

Private Sub num6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles num6.Click
 Result.Text = Result.Text & "6" 'กำหนดค่าปุ่มเลข 6 ให้มีค่าเท่ากับ 6'
End Sub

Private Sub num7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles num7.Click
 Result.Text = Result.Text & "7" 'กำหนดค่าปุ่มเลข 7 ให้มีค่าเท่ากับ 7'
End Sub

Private Sub num8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles num8.Click
 Result.Text = Result.Text & "8" 'กำหนดค่าปุ่มเลข 8 ให้มีค่าเท่ากับ 8'
End Sub

Private Sub num9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles num9.Click
 Result.Text = Result.Text & "9" 'กำหนดค่าปุ่มเลข 9 ให้มีค่าเท่ากับ 9'
End Sub 
 • เขียนโค้ดลงใน Controls Button บวก ลบ คูณ หาร และ เท่ากับ ดังนี้

Private Sub Addition_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Addition.Click
'กำหนดค่าให้กับปุ่ม +' 
number1 = Result.Text 
Result.Text = "" 
op = "+"
End Sub

Private Sub Subtraction_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Subtraction.Click
 'กำหนดค่าให้กับปุ่ม -' 
number1 = Result.Text 
Result.Text = "" 
op = "-"
End Sub

Private Sub Multiplication_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Multiplication.Click
 'กำหนดค่าให้กับปุ่ม *' 
number1 = Result.Text 
Result.Text = "" 
op = "x"
End Sub

Private Sub Division_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Division.Click
 'กำหนดค่าให้กับปุ่ม /' 
number1 = Result.Text 
Result.Text = "" 
op = "/"
End Sub 
Private Sub Button16_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles equivalent.Click
'กำหนดค่าปุ่ม = ให้แสดงผลลัพธ์ที่คำนวณแล้ว ถ้าเข้าเงื่อนไขใดก็ทำเงื่อนไขนั้น' 
number2 = Result.Text 
If op = "+" Then Result.Text = number1 + number2 Else 
If op = "-" Then Result.Text = number1 - number2 Else 
If op = "x" Then Result.Text = number1 * number2 Else 
If op = "/" Then Result.Text = number1 / number2

End Sub
 • เขียนโค้ดลงใน Controls Button OFF และ CE ดังนี้

Private Sub OFF_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles OFF.Click
 'กำหนดค่าปุ่ม OFF' 
 Me.Close()
End Sub

Private Sub CE_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CE.Click
 'กำหนดค่าปุ่ม CE' 
 Result.Text = " "
End Sub

ตัวอย่างการทำงานของเครื่องคิดเลข7+3 = 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *