No Image

ว้าว!! การเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็กของเอกสาร WORD/PPT

การเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็กของข้อความ เมื่อมีปัญหาพิมพ์ข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ (ชื่อใน Passport) แล้วจะเอามาใช้เป็นพิ […]