No Image

การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological Process)

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological Process)               คือ  ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการซึ่งจะก่อให้ […]