Office 365 Education #1 (Obecmail.org)

OBECMAIL.ORG ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา ได้รับข่าวสารทีถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยตรงจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์

พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2559 คือร่างแก้ใขของ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2550 ที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ดังนั้นโครงสร้างของกฎหมายสองฉบับจึงเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ และแน่นอนกฏหมายทั้งสองฉบับก็ต้องมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่หลายประเด็น และหลายๆ ประเด็นก็ถูกตั้งคำถามมากมายว่าเป็นธรรมหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่?

พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2559 ถูกเริ่มร่างเมื่อปี 2558 และยังคงแก้ใขต่อเนื่องมาถึงปี 2559 ดังนั้น พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2558 ก็คือฉบับเดียวกันกับพ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2559 นั่นเอง Continue reading “ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์” »

เครื่องมือของ Google สำหรับการสอนให้คนสามารถคิดในเชิงคอมพิวเตอร์หรือ Computational Thinking

ติดตาม!! เครื่องมืgoogle_computational_thinkingอของ Google สำหรับการสอนให้คนสามารถคิดในเชิงคอมพิวเตอร์หรือ Computational Thinking ที่จะทำให้ทุกๆ คนเข้าใจพื้นฐานของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือ Computer Science ได้เป็นอย่างดี โดย Google จึงได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับครูอาจารย์ระดับประถมและมัธยมให้เตรียมเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้าน Computational Thinking เอาไว้ ให้นำไปปรับใช้ได้ทันทีทั่วโลก ดังนี้ Continue reading “เครื่องมือของ Google สำหรับการสอนให้คนสามารถคิดในเชิงคอมพิวเตอร์หรือ Computational Thinking” »