No Image

ว้าว!! การเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็กของเอกสาร WORD/PPT

การเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็กของข้อความ เมื่อมีปัญหาพิมพ์ข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ (ชื่อใน Passport) แล้วจะเอามาใช้เป็นพิ […]

No Image

Install Mac OS X El Capitan on VirtualBox

06/07/2016 Kampho Srisapan 0

วันนี้จะสอนนักเรียนเรียนรู้ ระบบปฏิบัติการ Mac OS X แต่ดันไม่มีเครื่อง Mac จึงขอนำเสนอการเรียนผ่านโปรแกรม VirtualBox (โปรแกรม […]

No Image

การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological Process)

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological Process)               คือ  ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการซึ่งจะก่อให้ […]